กิจกรรมการเรียนรู้ ผังงาน การทำซ้ำ แบบมีเงื่อนไขครูวินิจ กลิ่นละมัย
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน


วัตถุประสงค์


1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้หลักการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ในการอธิบายการทำงาน ของผังงานในการตรวจสอบตัดสินใจและการทำซ้ำ
2.เพื่อให้นักเรียนสามรถคิดวิเคราะห์หาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้

รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(วิทยการคำนวณ)


สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำเอากฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้ในการ พิจารณาปัญหา โดยสามารถอธิบายการทำงานหรือการคาดการณ์ผลลัพธ์ได้อย่างเป็นขั้นตอน มีเหตุผลรองรับในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ว 4.2 ป 5/1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย
1. การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
2. แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

เนื้อหา

ผังงาน (Flowchart) คือ รูปภาพ (Image) หรือสัญลักษณ์(Symbol) ที่ใช้เขียนแทนขั้นตอน คำอธิบาย ข้อความ หรือคำพูด ที่ใช้ในอัลกอริทึม (Algorithm) เพราะการนำเสนอขั้นตอนของงานให้ เข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ด้วยคำพูด หรือข้อความทำได้ยากกว่า

ผังงานแบ่งได้ 2 ประเภท


1. ผังงานระบบ (System Flowchart) คือ ผังงานที่แสดงขั้นตอนการทำงานในระบบอย่างกว้าง แต่ไม่เจาะลงในระบบงานย่อย
2. ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) คือ ผังงานที่แสดงถึงขั้นตอนในการทำงานของโปรแกรม ตั้งแต่รับข้อมูล คำนวณ จนถึงแสดงผลลัพธ์

ประโยชน์ของผังงาน


1. ทำให้เข้าใจ และแยกแยะปัญหาได้ง่าย (Problem Define)
2. แสดงลำดับการทำงาน (Step Flowing)
3. หาข้อผิดพลาดได้ง่าย (Easy to Debug)
4. ทำความเข้าใจโปรแกรมได้ง่าย (Easy to Read)
5. ไม่ขึ้นกับภาษาใดภาษาหนึ่ง (Flexible Languag

รวมนวัตกรรม-By KruWinit-หนังสืออิเล็กทรอนิกส์พูดได้ ภาษาพาที ป.1 เวอร์ชัน 1
-หนังสืออิเล็กทรอนิกส์พูดได้ ภาาษาพาที ป.1 เวอร์ชัน 2
-กิจกรรมการเรียนรู้ผังงาน (การทำซ้ำ แบบมีเงื่อนไข)

สัญลักษณ์ของผังงาน

รูปแบบการเขียนผังงาน