การมอบหมายงาน ครูวินิจ

ข้อสอบรายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม


คำชี้แจง ข้อสอรายวิชาเพิ่มเติม ทั้งหมด4 ส่วนให้นักเรียนอ่านเนื้อหาในส่วนที่2 ก่อนที่จะเริ่มทำข้อสอบในส่วนที่3และ4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3


งานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ส่งงาน padlet ม.3 

งานแคนวา
นันทิมา
สิทธิภัทร
อัสมี
สกุลณา
ซูไฮนี
อามีน๊ะ 

ศิวัช
ลดาวรรณ
ซีตีไซนับ
ปณิศรา
สุไรดา
ซาลาม๊ะ

 

ชารีฟ

งานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ส่งงาน Padlet

งานแคนวา 

ธนวัฒน์
อัฟฮาน่า
นันทิกานต์
นนทนัน
วายุทิน
นาดาร์
นุสรา
สัลวา
สาวิตรี
สภาวิณี
อาซีซะ
มิฬฎฏา
พงษ์สกร
อาลิส
ซอฟี๊ยะ
มารีนา


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ส่งงาน padlet


นาเดีย หาดสนำ

เด็กชายฮาดิส อารีหมาน

เด็กชายอำพล หลงสะเตียะ

เด็กชายอนันดา สุมาลี

เด็กชายรอมฎอล มีการ

เด็กชายปาณชัย มนูญดาหวี

เด็กหญิงนูรีดา นาฮูดา

เด็กชายยูโสบ หลีดินซุด

เด็กหญิงสุวรรณา ก๊ะสังโรย

เด็กชายอภิทัศน์ วัฒนะ

[เด็กหญิงวนิดา เตบนี]

[เด็กชายสราวุธ ตะหวัน
เด็กชายฟาริส เจ๊ะเหล็ม]

เด็กชายธีรนนท์ ใบดี

เด็กหญิงบุศรา สุภาวิระ

[เด็กชายฮาดุลกิฟลี ชอบงาม]

[เด็กชายอานนท์ ยะโกบ]

[เด็กชายรัชพงษ์ รบบานา]

[เด็กชายกูฟาดีน กูหลง]

[เด็กชายธันวา อูเซ็ง]

ชินกฤษส่งงาน ป.5
padlet มอบหมาย-ส่งงานนักเรียนป.5