บุคลากร โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน สพป.สตูล

นางสาวศุภิณฎา ชูศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน

นางจริยา   นารีเปน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
jareeya8952@gmail.com

นางจำเรียง  คงนวล
ครูชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริงาน งานงบประมาณ
nonreang@gmail.com

นางอาลียา   แซ่เอี่ยว
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ปฐมวัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
nalinya7214@gmail.com

นายวินิจ   กลิ่นละมัย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
winitklm@gmail.com
winit.k@obec.moe.go.th

นางอังคณา  สาดีน
ครูชำนาญก่ารพิเศษ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล
chome2000@hotmail.com

นางยาวีเราะห์  เหมปันดัน
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คณิตศาสตร์
เจ้าหน้าที่อาหารกลางวัน
yawerohsc@gmail.com

นางสาวนูรีย๊ะ  หลีเยาว์
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ภาษาไทย
เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน
eannu.Ok@gmail.com

นางสุใบดา  ใบหลี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นป.2
sunyabeel@hotmail.com

นางอภิญญา  เจ๊ะยอ
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน
วิชาเอก ภาษาอังกษษ
ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ap.cheyor@gmail.com

นางสาวรอดีย๊ะ หลังยาหน่าย
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิชาเอก คณิตศาสตร์

นางสาวมัยซูรีย์ เบ็ญตะเหล็บ
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

นางสุชาดา นุ้ยโส๊ะ
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน
ครู ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วิชาเอก ศิลปศึกษา

นางสุมัยยะห์ บังคม
พนักงานราชการ
วิชาเอก สังคมศึกษา
ครูผู้สอนอิสลามศึกษา

นายอุดม  ศรีสิน
พนักงานราชการ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
udomsrisin@gmail.com

นางสาววิลาสิณี   รุ่งรักษา
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นางสาวบุญสิตา เพ็ญบูรณ์
พนักงานราชการ
วิชาเอกสังคมศึกษา

นายซันมาน นาคสง่า
ครูผู้ช่วย
วิชาเอกพละศึกษา