บุคลากร


นางสาวศุภิณฎา ชูศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน
นายอาดนหมีด  สันมาแอ
ครูชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน
นางจริยา   นารีเปน
ครูชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
jareeya8952@gmail.com
นางจำเรียง  คงนวล
ครูชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริงาน งานงบประมาณ
nonreang@gmail.com
นางอาลียา   แซ่เอี่ยว
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก ปฐมวัย
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
nalinya7214@gmail.com
นายวินิจ   กลิ่นละมัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
winitklm@gmail.com
winit.k@obec.moe.go.th
นางอังคณา  สาดีน
ครูชำนาญก่ารพิเศษ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล
chome2000@hotmail.com
นางยาวีเราะห์  เหมปันดัน
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาหารกลางวัน
yawerohsc@gmail.com
นางสาวนูรีย๊ะ  หลีเยาว์
ครูชำนาญการ
วิชาเอก ภาษาไทย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน
eannu.Ok@gmail.com
นางสุใบดา  ใบหลี
ครูชำนาญการ
ตำแหน่ง ครูฝ่ายปกครอง
sunyabeel@hotmail.com
นางอภิญญา  เจ๊ะยอ
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน
วิชาเอก ภาษาอังกษษ
ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ap.cheyor@gmail.com
นางสุมัยยะห์ บังคม
พนักงานราชการ
วิชาเอก สังคมศึกษา
ตำแหน่ง ครูผู้สอนอิสลามศึกษา
นายอุดม  ศรีสิน
พนักงานราชการ
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
udomsrisin@gmail.com
นางสุชาดา นุ้ยโส๊ะ
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน
ครู ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วิชาเอก ศิลปศึกษา
นางสาววิลาสิณี   รุ่งรักษา
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
นางสาวรอดีย๊ะ หลังยาหน่าย
ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิชาเอก คณิตศาสตร์
นางสาวมัยซูรีย์ เบ็ญตะเหล็บ
ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
นางสาวบุญสิตา เพ็ญบูรณ์
พนักงานราชการ
วิชาเอก สังคมศึกษา