ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวย้อนหลัง

คู่มือนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน

คำขวัญ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม

ค่านิยมองค์กร (Shar Value)  “เรามีหลักการทำงานอย่างไร”

“We  are  Teacher”

T  :  Technologist ครูนักเทคโนโลยี

E  :  Educator ครูนักการศึกษา

A  :  Assesor ครูนักประเมินผล

C  :  Communicator ครูนักการสื่อสาร

H  :  Human Relation ครูนักมนุษยสัมพันธ์

E  :  Ethics ครูนักจริยธรรม

R  :  Researcher ครูนักวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

“ Living school” โรงเรียนน่าอยู่คู่ชุมชน

L  – Learnnig Reform :  การปฏิรูปการเรียนรู้

I   – Ict :  เทคโนโลยีสารสนเทศ

V – Vibrance  :  สร้างพลังการเรียนรู้

I   – Inovation  :  มีความคิดสร้างสรร

N  – Technology  :  สร้างเครือข่ายการเรียนรู้

G  – Good Governace  :  ยึดหลักธรรมาภิบาล

ประเมินความพึงพอใจในการให้การบริการ

ลิงก์เชื่อมโยงเพื่อการเรียนการสอน

แบบบันทึกคะแนนออนไลน์
แบบรายงานผลการส่งงานออนไลน์
รวมคลิปสอน by ครูวนิจ
  • หลักสูตรสถานศึกษา