วิสัยทัศน์ พันะกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)  “ เราจะอยู่ ณ จุดใด”

       “โรงเรียนน่าอยู่ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี ครูมืออาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ก้าวทันเทคโนโลยี ชุมชนร่วมใจใช้ประโยชน์ร่วมกัน”

พันธกิจ (MISSION)  “ เราต้องทำอะไร”

พัฒนาโรงเรียนให้น่าอยู่  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมครูให้เป็นครูมืออาชีพ  และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์หลัก (GOAL)  “ เราจะได้รับอะไร”

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

2. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

4. ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น และปรับตัวเข้ากับสังคมได้

ค่านิยมองค์กร (Shar Value)  “เรามีหลักการทำงานอย่างไร”

“We  are  Teacher”

          T  :  Technologist ครูนักเทคโนโลยี

E  :  Educator ครูนักการศึกษา

A  :  Assesor ครูนักประเมินผล

C  :  Communicator ครูนักการสื่อสาร

H  :  Human Relation ครูนักมนุษยสัมพันธ์

E  :  Ethics ครูนักจริยธรรม

R  :  Researcher ครูนักวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

กลยุทธ์ (Strategies)  “เราต้องทำอย่างไร”

           1.  Clean School   : โรงเรียนสะอาด  ภูมิทัศน์ดี มีความปลอดภัย

           2.  Full Quality   : นักเรียนมีคุณภาพ เพิ่มทักษะผู้บริหารและครู

           3.  ICT Office   : ระบบสื่อสารทันสมัย  นำมาใช้เพิ่มคุณค่า

           4.  Service Mind   : ฉับไวบริการ บริหารเพื่อชุมชน ทุกคนพึงพอใจ 

 

 เอกลักษณ์

 ดุอานำทางสร้างความดี  วิถีอิสลาม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

“ Living school”

L  – Learnnig Reform :  การปฏิรูปการเรียนรู้

I   – Ict :  เทคโนโลยีสารสนเทศ

V – Vibrance  :  สร้างพลังการเรียนรู้

I   – Inovation  :  มีความคิดสร้างสรร

N  – Technology  :  สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ G  – Good Governace  :  ยึดหลักธรรมาภิบาล

       

ปรัชญา

เสริมความคิด สะกิตปัญญา พัฒนาสังคม

คำขวัญ

ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม